Vedtægter for dragracing.dk

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er DragRacing.dk. Foreningen er hjemmehørende på Sjælland.

 

§ 2 Foreningens formål

Foreningens formål er:

At udbrede kendskabet til Dragracing / Streetracing sporten.

At virke for styrke sammenholdet blandt klubbens medlemmer med udgangspunkt i  Dragracing / Streetracing sporten.

At deltage i samt arrangere løb, nationale som internationale godkendt af DASU og  FIA.

At fremme samarbejdet med andre motorsportsorganisationer.

At virke som bindeled, mellem DASU og klubbens medlemmer.

 

§ 3 Medlemskab af organisation

Foreningen er medlem af Dansk Automobil Sports Union (DASU) under Danmarks Idræts‑Forbund (DIF), og er underkastet disses love og bestemmelser.

 

§ 4 Optagelse af medlemmer

Som medlem kan optages enhver:

der er fyldt 8 år eller fylder 8 år det år, hvor der søges om optagelse,

der erklærer at ville respektere foreningens love og regler i form af regler og retningslinjer fastsat af foreningen samt DASU og DIF, der ikke er hverken ekskluderet eller suspenderet i en anden motorsportsklub under DASU/DIF, der i forbindelse med indmeldelse oplyser, hvorvidt den pågældende er medlem af andre motorsportsklubber og i bekræftende fald;   hvilken klub den pågældende ønsker skal være stamklub (licensudstedende klub), og   der af bestyrelsen godkendes til optagelse, jf.   det nedenfor anførte.

 

Enhver, der søger sig optaget i foreningen, skal af bestyrelsen godkendes som medlem. Såfremt den pågældende afvises, er den pågældende berettiget til at forlange spørgsmålet om optagelse som medlem forelagt næstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt den pågældende forlanger afvisningen behandlet på og af generalforsamlingen, skal på dagsordenen medtages et afstemningspunkt, der alene vedrører den pågældendes optagelse, ligesom den pågældende – med det varsel, der er foreskrevet i § 7 – skal modtage indkaldelse til generalforsamlingen, er berettiget til at være til stede under hele generalforsamlingens behandling af det pågældende afstemningspunkt på dagsordenen (men ikke i øvrigt) samt til at motivere og begrunde forslaget på generalforsamlingen. Den pågældende er ikke stemmeberettiget. Generalforsamlingen træffer om spørgsmålet afgørelse med simpelt stemmeflertal.

 

§ 5 Kontingent

Foreningens kontingent fastsættes for et år af gangen på den ordinære generalforsamling i marts måned.

Kontingentet opkræves helårligt. Opkrævning udsendes i januar måned.

 

§ 6 Udmeldelse/eksklusion

Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til foreningens kasserer med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til foreningen for det indeværende år.

 

Når et medlem er i kontingentrestance udover 1 måned, kan bestyrelsen med 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Uanset eksklusion som følge af kontingentrestance, er den pågældende forpligtet at betale kontingentrestancen for det pågældende år.

 

Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld med tillæg af et genindmeldingsgebyr til foreningen, hvilket genindmeldelsesgebyr fastsættes endeligt af bestyrelsen.

 

I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil  (særlige forhold kan bl.a. – men ikke udelukkende –  være, at et medlem har forbrudt sig mod enten samfundets love og regler eller idrættens egne regler og bestemmelser herunder opførsel der strider mod foreningens vedtægter, retningslinjer udstukket af bestyrelsen og/eller DASU/DIF, opførsel, der skader foreningens omdømme og renommé mv.). Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsen har stemt for eksklusionen.

         

Et ekskluderet medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til over for bestyrelsen at fremføre sit forsvar. Det pågældende medlem kan indbringe bestyrelsens beslutning om eksklusion for førstkommende ordinære generalforsamling. Såfremt den pågældende forlanger eksklusionen behandlet på og af generalforsamlingen, skal på dagsordenen medtages et afstemningspunkt, der alene vedrører den pågældendes eksklusion, ligesom den pågældende – med det varsel, der er foreskrevet i § 7 – skal modtage indkaldelse til generalforsamlingen, er berettiget til at være til stede under hele generalforsamlingens behandling af det pågældende afstemningspunkt på dagsordenen (men ikke i øvrigt) samt til at motivere og begrunde forslaget på generalforsamlingen. Den pågældende er ikke stemmeberettiget. Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15. Forlangende om, at eksklusion skal behandles på generalforsamlingen skal meddeles bestyrelsen senest 14 dage efter, at den pågældende har modtaget meddelelse om, at bestyrelsen har truffet beslutning om eksklusion af den pågældende.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved beslutning truffet af en ny generalforsamlingsbeslutning. Generalforsamlingens beslutning om genoptagelse kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens love, jfr. § 15, uanset om bestyrelsens beslutning om eksklusion af den pågældende har været indbragt for generalforsamlingen eller ej.

 

§ 7 Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens  anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer.

Dagsorden bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen kan bestemme, at bekendtgørelse af dagsorden kan ske, via foreningens web-site eller ved skriftlig meddelelse til foreningens medlemmer.

Kommunikation via E-mail sidestilles med skriftlig meddelelse og således kan såvel indkaldelse som bekendtgørelse lovformeligt ske via e-mail.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, herunder forslag vedrørende prøvelse af bestyrelsens beslutning om afvisning af optagelse i medfør af § 4 samt forslag vedrørende bestyrelsens beslutning om eksklusion i medfør af § 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages i dagsordenen.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlem af foreningen i mindst 2 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

 

§ 8 Dagsorden

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende punkter:

 

 1. valg af dirigent
 2. bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
 4. fastsættelse af kontingent
 5. behandling af indkomne forslag
 6. valg af bestyrelse
 7. Valg af formand (lige år)
 8. Valg af kasserer (ulige år)
 9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                 Formand og kasserer sidder for 2 år af gangen,

                 den øvrige bestyrelse vælges for et år ad gangen.

                 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand ved første møde.

 1. valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 2. eventuelt

 

§ 9 Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, jfr. dog § 6 om eksklusion hhv. genoptagelse, § 15 om vedtægtsændringer og § 16 om foreningens opløsning. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Hvis blot bestyrelsen eller 1/5 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer ønsker det, skal der foretages skriftlig afstemning. Alle valg og afstemninger om eksklusion henholdsvis genoptagelse foretages skriftligt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

 

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

 

Den ekstraordinære generalforsamling skal sammen med dagsordenen indkaldes senest 8 dage før afholdelsen på samme måde, som den ordinære generalforsamling.

 

§ 11 Bestyrelse

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i forhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af 3-7 personer, som vælges for en 1‑årig periode af den ordinære generalforsamling. Genvalg kan finde sted.

Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer som er fyldt 18 år og som har været medlem af foreningen i minimum 1/2 år.

 

§ 12 Konstituering ‑ tegningsret

Bestyrelsen konstituerer sig snarest ‑ dog senest inden 14 dage ‑ efter ge­neralforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden dog således, at bestyrelsen kun er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden, er til stede samt, at bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal medmindre andet er foreskrevet i nærværende vedtægt.
I formandens forfald indtræder næstformanden i hans sted.
Investeringer der overstiger kr. 2.000,00 skal godkendes af kassereren + min. 1 bestyrelsesmedlem.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Foreningen tegnes af formanden.

 

§ 13 Regnskab

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Regnskabet skal sendes til revisor for godkendelse i januar måned.

Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Regnskab og budget bekendtgøres for foreningens medlemmer senest samtidig med, at dagsorden for den ordinære generalforsamling bekendtgøres

§ 14 Revision

Den ordinære generalforsamling vælger for 1 år af gangen 1 revisor og 1 revisorsuppleant, jfr. § 8.

Revisoren skal hvert år i oktober gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningerne er til stede.

Driftsregnskab og status forsynes med en påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 15 Ændring af vedtægter.

Nærværende vedtægter kan ændres på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, såfremt der fremsættes forslag herom iht. § 7 eller § 10. Til ændring af vedtægterne kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 16 Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af foreningens medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

Foreningens formue, herunder fast ejendom og løsøre, skal skænkes til et almennyttigt formål, bestemt af generalforsamlingen.

Her er simpelt stemmeflerhed tilstrækkeligt.

 

 

Revideret og godkendt på generalforsamlingen d. 27.03.2022

 

 

Powered by WordPress